نگهداری-سگ

نگهداری حیوانات در آپارتمان از منظر قانون چه حکمی دارد

بر اساس تبصره ماده سه آیین نامه اجرایی قانون آپارتمان ها در سال 1347 ، نگهداری حیوانات در قسمت های مشترک ممنوع است با توجه به اینکه در سال های اخیر نگهداری حیوانات در آپارتمان ها رشد چشمگیری یافته و…